• โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • อาคารเรียนของเรา

  • กิจกรรมชมรมกลุ่มสนใจ

  • รณรงค์การเลือกตั้ง 2562

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

  • อบรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

our staff

ครู-อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนของเรา ปีการศึกษา 2562 มีดังนี้

  S 3866698  
  นางสาวพิมภา คีรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
non jass lak
นางประพิมพันธ์  ดำสนิท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสนธยา  ครุธดิลกานันท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจงจินต์     ศรีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
sa pung pui
น.ส.อุสาห์  หวังวิวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.รุ่งลาวรรณ   บำรุงศรี
ครูชำนาญการ
น.ส.ภาวินี   หนูทิพย์
ครู
tan mai ool
น.ส.สุภาวดี   ทองอนันต์
ครู
น.ส.จารุวรรณ   เจริญลาภ
ครูชำนาญการ
น.ส.รุ่งเรือง    ศรีทอง
ครู
ekk na joy
นายเอกชัย   เพชรแก้ว
ครู
น.ส.ปวีณา    ปักกาละโถ
ครูผู้ช่วย
น.ส.เบญจมาภรณ์  ชัยชำนิ
ครูผู้ช่วย
peemai kung word
น.ส.เสาวลักษณ์  พูนหนู
ครูผู้ช่วย
นางจิมาพร    สุขสม
พนักงานราชการ
นางสุนทรีย์   ผุดเพชรแก้ว
พนักงานราชการ
T 17 jel no image2 
นายพัตติพงศ์     หลังมี
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสมฤทัย  ทองศรี
ครูอัตราจ้าง
นายวิฑูรย์  เกิดด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
as    
นายนิยม   หนูทอง
นักการภารโรง